៣ ចំនុចដែលអ្នកគួរធ្វើនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ

ពេលខ្លះវាខ្ញុំអង្គុយម្នាក់ឯងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាស្តាយពេលវេលាដែលបានចំណាយកន្លងទៅជាពិសេសពេលវេលាដែលបានខ្ជះខ្ជាយក្នុងសកលវិទ្យាល័យ។ ត្វីត្បិតតែពេលនេះខ្ញុំមានការងារល្អធ្វើក៏ដោយ ខ្ញុំតែងតែគិតថាបើសិនជាខ្ញុំបានធ្វើរឿងមួយចំនួន

Continue Reading