ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តពេលដែលបរាជ័យ?

ការបរាជ័យវាមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដល់អ្នកទេ​ គឺវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប។ អ្នកដែលជោគជ័យខ្លាំងក្នុងជីវិតជាច្រើននឹងប្រាប់អ្នកដូចគ្នាពីរៀងនេះ។ គន្លឹះដែលជួយអោយអ្នកទទួលបានជោគជ័យមិនថាក្នុងការសិក្សាក្តី អាជីពការងារក្តី គឺ

Continue Reading