៣ គន្លឹះក្នុងការងាយស្រួលស្វែងរកការងារ

មុនពេលចាប់ផ្តើមស្វែងរកការងារសូមចំណាយពេលឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកនិងប្រភេទការងារដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើ…

Continue Reading