ការងារថ្មីៗ

 • 60Buzz News Anchor

  • Full Time
  • Posted 12 months ago
 • Junior Graphic Designer

  Koh Santepheap Media
  • Full Time
  • Posted 12 months ago
 • Graphic Designer

  Koh Santepheap Media
  • Full Time
  • Posted 12 months ago
 • IT Support

  Koh Santepheap Media
  • Full Time
  • Posted 1 year ago
 • Social Media Manager

  Koh Santepheap Media
  • Full Time
  • Posted 1 year ago
Load more listings

អត្ថបទថ្មីៗ

តើអ្នកគួរត្រៀមអ្វីខ្លះពេលទៅសំភាសន៍?

ចូលរួមត្រែកអរដែរអ្នកបានជាប់ដល់វគ្គសំភាសន៍ តែក្នុងកំឡុងពេលនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកកំពុងគិតថាតើអ្នកគួរតែរៀបចំអ្វីខ្លះនឹងគួរធ្វើអ្វីខ្លះមុនពេលដែលអ្នកនឹងទៅសំភាសន៍។ ជាការពិតណាស់…

Continue Reading

៣ ចំនុចដែលគួរធ្វើអ្វីមុនពេលបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ

ការបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយនៅក្នុងជិវិតនិស្សិតគ្រប់រូប។ តែធាតុពិតភាគច្រើននៃនិស្សិតដែលជិតបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រតែងតែ

Continue Reading

Our Channels

Some of the channels we've created over the years.